dimarts, 25 de novembre del 2014

PREGUNTA DEL GRUP DE GPT EN RELACIÓ ALS CANALS D’INFORMACIÓ MUNICIPALS.(DE L'ACTA DEL PLE DEL PASSAT 4 DE NOVEMBRE)


8.- PREGUNTA DEL GRUP DE GPT EN RELACIÓ ALS CANALS D’INFORMACIÓ MUNICIPALS.

L’accés a la informació i la transparència de les institucions pot ser considerat un component dels drets fonamentals en les societats democràtiques, hi ha un dret fonamental de conèixer i de ser informat sobre el que està fent un govern i per què. A més en la societat de la informació els canals d’informació s’han multiplicat, són immediats i de direcció múltiple, podent esdevenir també un instrument per aprofundir en la participació de la ciutadania en la presa de decisions.

La política informativa de l’Ajuntament ha estat modificada en els darrers anys, amb canvis importants en la revista municipal, així com en la pàgina web. Des del nostre grup entenem que la revista “Tiana’t” pot tenir altres virtuts però no la d’informar sobre l’activitat municipal, com per exemple el que succeeix als plens. Tampoc la web inaugurada a principis d’enguany ha suposat una millora en la informació institucional, creiem que tot el contrari. Hi ha menys informació i aquesta és més difícil de trobar.

Per tant, en un moment en que el repte és ser més transparents i oberts, incrementar la informació a la ciutadania, la realitat en el nostre Ajuntament està sent la contrària. Com el recent cas de Can Guardiola, semblaria que si la ciutadania no es queixa no s’informa degudament. A tot això s’afegeix que aquesta reclamació de transparència a les institucions ha estat objecte d’una Llei estatal que obliga, entre d’altres a l’Ajuntament, a fer públiques per mitjans telemàtics tot una sèrie de dades que abasten des dels Acords dels òrgans polítics, inclòs el govern, fins a la publicació dels contractes, subvencions, pressupostos i estat d’execució dels mateixos.

Per tot això, formulem les següents preguntes al govern per ser respostes al Ple ordinari del mes de novembre:

1.- Considerem adequada i suficient la política informativa sobre els afers públics que es realitza a través dels mitjans de comunicación municipal?

2.- Estan satisfets amb el contingut del web municipal o aquest s’ha de millorar? En aquest darrer cas, quan i com pensen fer-ho?

3.- Com i quan pensen donar compliment a les obligacions d’informació pública derivades de la Llei de transparència de l’any 2013?”

Respon el Sr. González indicant que respecte la primera pregunta, sí que pensen que és adequada, atès sobretot el que creu que és un desplegament força important de mitjans al poble, a part del que és la revista Tiana’t de periodicitat bimensual; el web municipal, els diferents mitjans de comunicació, el web de notícies de La Local és una plataforma que s’actualitza constantment; és un bon aparador de la realitat municipal, també els podcast del web que estan posats al mateix web, la ràdio amb els seus butlletins informatius, resums, etc. Aproximadament en vuit mesos s’han publicat més de 900 notícies, els mitjans estan funcionant i treballant constantment; fins i tot hi ha també una petita tele local incorporada dins del web a fi que els esdeveniments més espectaculars amb contingut audiovisual es puguin veure; també La Local té una aplicació per al mòbil, presència a les xarxes socials, ràdio Tiana té més de 3200 seguidors i més de 400 al twitter; totes les notícies van a totes les plataformes, per tant pensa que la difusió , l’esforç que es fa es força important, tenint en compte la quantitat de personal que s’hi dedica que és molt poca, una persona i un tècnic amb mitja jornada.

Sobre la segona pregunta, ja n’han parlat moltes vegades, i naturalment que tot és millorable; l’opinió que es pugui tenir d’una plataforma, d’una pàgina web és molt subjectiva; a alguns els pot agradar més que a altres, però pensa que sempre es pot millorar, i creu recordar que quan s’estava creant el nou web, els grups de l’oposició estaven convidats a les sessions informatives, on hi anava l’empresa que estava desenvolupant la plataforma i creu recordar que van tenir ocasió d’aportar els comentaris que van considerar oportuns per millorar les condicions; en tot cas com que tenen la fortuna de comptar amb l’ajut del comissionat de mitjans que és el Sr. Toffoli, plantejaria que es tingués una reunió amb ell per fer-li totes les aportacions que creguin necessàries.

Pel que fa al tercer punt, evidentment com marca la Llei, que es va publicar el desembre del 2013 i tal i com diu entra en vigor un any després que serà el desembre del 2014, moment en el qual no dubtin que seguiran al peu de la lletra tot el contingut, tota la llei i es publicarà tot el que aquesta requereixi.

El Sr. Hernández diu que hi ha dos eixos principals de les preguntes, un era la informació dels afers públics i institucionals en els canals, no el nombre de notícies, no l’agenda, no tant cultura, que tant de bo tingués més transcendència, però parlaven dels afers institucionals, dels debats en el Ple, dels acords en el Ple, de les majories que aproven per exemple pressupostos; abans a la revista municipal que es tenia, la Plaça de la Vila, hi havia els semàfors, on s’indicaven com s’estaven movent les majories, qui donava suport a què, quina activitat tenia el plenari, ara és imposible seguir-ho ; no està plasmat enlloc; el que ha de fer la ciutadana és llegir-se un farregós pdf que es publica perdut a la pàgina web; i no és això, s’ha de facilitar, és l’obligació de l’ajuntament. Com és que la revista municipal , a part de ser bimensual amb les dificultats que això comporta, per exemple als grups municipals se’ls exigeixen els articles dos mesos abans que es publiqui quan a vegades han de fer futurologia per connectar amb la ciutadania, però bé, a part d’això és que hauria de tenir un 25% de l’espai destinat a assumptes d’afers institucionals, i això ho diu un Reglament vigent, aprovat per aquest Ple, no està respectat, no arriba ni al 10% de les pàgines; per tant el dèficit d’informació del funcionament institucional de l’Ajuntament; per exemple dels acords del Ple, de les majories, o fins i tot d’acords de govern, creuen que és claríssim; hi ha una mancança molt important. El web ha empitjorat moltíssim; sí que van poder assistir a dues
reunions amb l’equip que estava planificant-lo, però després el seu desenvolupament ha estat fins i tot devaluar els seus continguts i l’agilitat i eficàcia per ajudar el ciutadà a entendre quelcom o informar-lo, que sàpiga què està passant al poble, què està fent l’Ajuntament, entenen que en moltes ocasions és nul·la. Els agradaria conèixer per exemple quantes visites té el web municipal i quantes tenia abans, perquè segur que hi ha indicadors que detecten que la gent no hi accedeix perquè no li dóna la informació que busca. Creu que el govern hauria d’estar força descontent perquè ells també són usuaris i la gent també els ho transmet , l’ús i l’activitat que té aquest web municipal. I el darrer element, la llei de transparència; a quin nivell s’està ara segons els observatoris de transparència de la Universitat Autònoma de Barcelona? En relació a fa quatre anys, a qui nivell? per sota, o per sobre? Quina informació s’està donant? Com estan els municipis del voltant en relació precisament a les dades mínimes que la llei de transparència obligarà a penjar? La majoria dels municipis ja ho estan fent, i aquí també entenen que hi ha hagut un retrocés; quan tots els municipis el que estan fent és facilitar, per exemple l’execució del pressupost, a mig any com s’està de números; el que es té són dues pàgines de resum del pressupost i cap informació més fins al cap d’un any que es tornen a penjar dues pàgines de resum del pressupost; però l’estat d’execució del pressupost que tenen molts municipis no hi és; els acords dels òrgans polítics no hi són, i creuen que és greu; haurien d’aparèixer tots els acords, fins i tot hi ha hagut modificacions de la jurisprudència del Tribunal Constitucional exigint que determinats acords de les Juntes de Govern Local siguin objecte d’assemblea pública, per tant cada cop s’han d’obrir més i en els darrers tres anys el que s’han trobat és que s’estan tancant més, i per tant creuen que haurien d’estar profundament decebuts amb la política informativa institucional dels afers públics de l’ajuntament, el web com a mitjà més potent que ara s’hauria de tenir i dotar en el futur de la transparència de l’Ajuntament per a ells és un fracàs, no només és millorable sinó molt millorable i és molt pitjor que l’anterior , i la llei de transparència i ho estan dient des de fa molts mesos, i mira al Sr. Navarro perquè va ser amb ell amb qui ho ha parlat en algunes ocasions, la llei de transparència obliga i estan demanant un calendari de quan es donarà compliment i quan a aquesta llei, és a dir, el pressupost, els contractes, subvencions, tots els acords han de ser consultables per la ciutadania, és la manera que es té d’intentar tornar-se a guanyar la confiança de la població, i per tant la resposta del Sr. González per a ells és molt decepcionant, evidentment que s’acosta un període electoral però mai és tard per seguir treballant, perquè sinó es trobaran d’aquí a un any que estaran igual sigui que sigui per tant cal posar fil a l’agulla tots plegats i intentar millorar ja aquest bolcat d’informació que és molt senzill; el Sr. González s’ha lamentat que disposen de poc personal, això no és excusa, no és complicat i a part és una obligació per tant no pot ser una excusa no fer-ho, s’ha de fer, perquè si no es transmet això al final tot el discurs que hi pugui haver al darrera sinó s’explica bé no es coneix, queda en no res, per tant creuen que tenen molts deures.

El Sr. González diu que lamenta haver decebut, però el personal de què es disposa és el que és, no és cap excusa, és una realitat, per tant la informació del dia a dia es treballa, es penja, i sobre quan pensen complir el calendari, quan ho marqui la llei, no dubti que ho faran, és així, i ho faran quan toqui, el que no poden fer és multiplicar el personal que es té perquè la quantitat d’informació a la que fa referència el Sr. Hernández evidentment que en són conscients i de la seva importància també però les seves hores són les que són i arriben fins on arriben. Agraeix els comentaris fets, i torna a insistir en l’oferiment que aportin aquestes apreciacions al comissionat que segur les recollirà i segurament podrà aportar un punt de vista diferents que segur serà positiu, per tant cap problema, que contacti ell si no ho vol fer el Sr. Hernández , però insisteix que miracles no es poden fer i les persones arriben on arriben, i no és que defugin l’obligació que tenen, absolutament el contrari; lamenta que algú s’hagi de mirar un pdf avorrit però si més no el pdf hi és, tot és millorable com ja ha dit.

La Sra. Alcaldessa diu que no està d’acord amb la intervenció del Sr. Hernández perquè és evident que tot és millorable, tot, els mitjans de comunicació, el web, la ràdio, com portar les polítiques socials, les polítiques d’urbanisme etc, però li demanaria que fossin coherents i congruents amb el que s’està posant sobre la taula i sobre tot honestos, perquè volen fer de la honestedat i de la transparència i de la coherencia posar-ho en gran valor respecte els mitjans de comunicació, quan en realitat no són honestos, no han estat transparents ni coherents quan governaven; i posarà exemples, i voldria fer una referència a tots els mitjans que están sobre la taula perquè el Sr . Hernández ha fet una repassada a tots i en alguns li agradaria incidir; que la informació és insuficient; ella creu que és suficient i digne, sobretot és digne, insisteix en què es millorable però la informació que recull el web, la revista Tiana’t, la ràdio que recorda que aquest govern la va posar de nou en marxa amb els recursos que tenien en aquell moment, és una informació digna , és millorable, però si a més li digués que la informació no és digna, el que estarien fent és menysprear a un equip tècnic que està darrera de cada un dels mitjans amb els recursos que tenen per tal de tirar endavant el dia a dia de l’actualitat municipal. El Sr. Hernández ha mencionat un butlletí bimensual amb la dificultat que comparat; ja li agradaria a l’equip de govern tenir un butlletí mensual, però per temes pressupostaris el van sacrificar i el van passar a bimensual; té un cost inferior a l’anterior i a banda han rebrotat, per dir-ho d’una manera molt senzilla el tema de la ràdio amb les inversions que tocaven, i encara més, a l’any 2015 encara li donaran més dimensió i fer-la créixer de mica en mica, però és evident que no tornaran a entrar en aquells recursos que tenia l’anterior govern , amb una ràdio l’any 2008 de 95.000 euros, l’any 2009 de 100.000 euros, l’any 2010 de 85.000 euros o l’any 2011 de 82.000 euros; ja els agradaria, i tampoc tenen un assessor de comunicació, amb un salari de 1.400 euros al mes un total de 16.992 euros com tenia l’anterior govern que es dedicava entre altres coses a fer o notes de premsa o comunicacions institucionals , els agradaria molt, però van eliminar-ho perquè van considerar que era una despesa supèrflua. Però no val engañarse quan diu una despesa supèrflua no vol dir que no fos important sinó que van considerar que preferien dedicar aquests 16000 euros a arranjar segons què de l’escola Tiziana o a serveis socials o si més no a pagar la nòmina de l’Ajuntament, per tant a partir d’aquí tenen els recursos municipals en mitjans de comunicació amb uns recursos econòmics al costat que els fan més o menys dignes, millorables, però evidentment dignes.

S’ha mencionat el tema del butlletí; no per informar més o per tenir més notícies això vol dir ser més transparent , per exemple,el tema del pressupost, l’anterior govern en el Plaça de la Vila treien el pressupost, com també ho fa aquest govern, però no feien en cap moment sessió pública informativa i aquest govern sí que la fa, i expliquen cada any com estan. És ser transparent no dir l’any 2008 que estaven amb un romanent negatiu de tresoreria i per tant estaven entrant en fallida o suspensió de pagaments? Potser sí van sortir moltes fotografies al Plaça de la Vila, potser el govern va informar a través dels butlletins mensuals que tenien, potser van informar en els mitjans que tenien en aquells moments a través d’aquest assessor, però no eren més transparents, per tant no produir més notícia vol dir que es sigui més transparent, en tot cas serà segons el tractament de la informació com sigui que serà més o menys transparent, però no produir més vol dir ser més transparent. En aquest moments no es pot produir més perquè es té el que es té a nivell de recursos humans, hi ha una persona que ha passat de la biblioteca a mig suport a la ràdio i mig suport a la pàgina web i que s’està formant a més per a què pugui portar amb major formació i dignitat la pàgina web municipal, que està fent els cursos corresponents a la Diputació de Barcelona. També ha criticat la revista Tiana’t, creu que ja ho van deixar molt clar a l’inici de la legislatura quan van fer el canvi de Plaça de la Vila a la revista Tiana’t, no era intenció del govern fer ni una revista política ni una revista populista, era una revista per al poble i que protagonitzessin persones del poble; per això l’editorial enlloc de quedar-se-la els polítics s’ha lliurat a una persona que escull el comitè de redacció o el comissionat de comú acord amb les persones que col·laboren a la revista i l’elabora; creu que això és un gran què, no només de participació sinó que a més es defuig del contingut polític i del populisme. Per exemple la recuperació també de les cartes al director, que en l’anterior govern es van eliminar; quan no surten cartes al director és perquè no n’hi ha hagut en aquells moments, o d’entrada les xarxes socials, això és un altres aspecte, justament l’Ajuntament de Tiana està portant també dignament el desenvolupament, de mica en mica, de les xarxes socials tenint en compte que és una persona que no pot estar disponible les 24 hores del dia. Sobre la ràdio, creu que tothom s’hauria de felicitar, perquè hi ha un petit gran equip , i creu que al Sr. Pascual se li va lliurar una memòria; per primer cop es lliura una memòria de les activitats de la temporada de la ràdio 2013-2014, on s’han entrat ja 1.033 articles, per tant creu que això és per felicitar-se, donar les gràcies a l’equip i als col·laboradors, a part que els partits polítics tenen l’accés habitual a la ràdio. I això sense dir, a més que hi ha hagut algunes entrevistes que van estar censurades per l’alcalde
anterior i que no es van publicar mai, i això el Sr. Hernández ho hauria de saber millor que ella. El Sr. Hernández preguntava sobre el web, insisteix que és millorable però el govern sí que s’ha posat en contacte amb la Universitat de Barcelona per tal de millorar-lo, però així i tot l’ajuntament de Lleida ha estat l’ajuntament de Catalunya que millor ha estat qualificat per la universitat autònoma de Barcelona respecte l’índex de transparència,i  compleix només un 67% dels indicadors; l’Ajuntament de Lleida amb tots els recursos que pot tenir. La voluntat del govern és anar millorant els mitjans de comunicació, posar-los amb assessorament i amb conveniencia amb la Universitat de Barcelona per tal de poder fer més amable el web, però una cosa és fer-lo més amable i una altra cosa fer-lo més transparent, i tot el que hi ha ara, transparent ho és, la ràdio, el web, etc, a banda que el govern no dóna cap consigna política a la ràdio, i sobretot , sobretot, aquells que tinguin, i es refereix per exemple al Sr. Cañada que li consta va anar a la formació del possible consell dels mitjans de comunicació, i el Sr. Pascual, tenen a més un comissionat a la seva disposició per tal de fer-li palesa les inquietuds i que es puguin millorar els mitjans, però no val confondre, més informació no vol dir més transparència.

El Sr. Hernández diu que a la inversa sí, manca d’informació, és  manca de transparència , i això no juga a favor de la imatge. Fa molt temps que s’estan queixant, i no els diguin que vagin a parlar amb el comissionat, fa molt temps que es queixen i el govern sap que és un problema, ho han parlat fins i tot en comissions informatives; sobre la llei de transparència fa mesos que l’estan posant sobre la taula, com en donaran compliment, fora bo que ho tinguessin tot planificat fins i tot abans que obligui la llei, i a quant s’està en aquest nivell de transparència en l’actualitat i a quant s’estava fa sis anys? amb els canvis que hi ha hagut tecnològics: 2008-2014 és difícilment comparable en relació a l’estat de la tecnologia, com estem? Hem millorat? La informació que hi ha a disposició de la ciutadania és més? Ell diria que és menys.

La Sra. Alcaldessa diu que quan hi va haver el canvi de web la Universitat de Barcelona va veure que havien crescut en índex, per tal de millorar han contactat amb ells. De totes maneres insisteix en que es sigui coherent i no intentin confondre a la ciutadania amb una manca de transparència que no és cert.