dijous, 27 de desembre del 2012

DE FEBLESES I DEBILITATS

Traspassem l’any i amb aquest 2013 ens acostem a l’equador del mandat. Període prou extens per poder considerar que el govern municipal no és un nouvingut, i ha fixat clarament la seva manera de fer:


Reducció de la informació a la ciutadania (butlletí retallat en contingut i periodicitat, moribunda web), devaluació dels canals de participació (consells municipals inoperants, comissions desactivades), cap audiència pública, negociació política inexistent amb els grups de l’oposició (l’obscur pacte PSC-ERC-PP), incompliments electorals, manca de pla de govern (es realitzarà l’obertura del Passeig de la Vilesa?).


En matèria econòmica, segueix la màxima de feble amb els forts. S’incrementen els preus cap els usuaris, i s’augmenta la retribució de les empreses de serveis.


Després de l’escola bressol, ara s’afegeix l’increment de preus del complex esportiu municipal (traslladant als usuaris l’increment de l’IVA del 13 % més una actualització de 3,6 %, acceptant a ulls clucs la proposta de l’empresa gestora) i finalment, la nova taxa de recollida de residus als domicilis, tot mantenint, a dia d’avui, el servei gratuït de recollida a les activitats econòmiques. Un increment de recaptació de 229.000 €, si deduïm la rebaixa en el tipus de l’IBI que beneficia més a qui té immobles de més valor.


En el pressupost municipal, s’incrementen les despeses en empreses de serveis (neteja, recollida de residus i manteniment d’espais verds, en 210.000 €), quan en l’actual conjuntura arreu s’estan ajustant. 


Tiana, municipi pioner en la gestió dels residus, no estava dotat d’un instrument fiscal que garantís la sostenibilitat econòmica del servei i incentivi la reducció i el reciclatge. La nova Taxa de residus, que s’aplicarà només als habitatges i no té en compte la generació de residus (que qui més en produeix pagui més), creiem és una nova oportunitat perduda per tenir una fiscalitat més justa i equitativa.


Us desitgem un bon any 2013!

dimecres, 19 de desembre del 2012

¿VOLUNTAT D'ENGANYAR?

Dos apunts després del Ple d'ahir 18 de desembre de 2012
 
En el Ple d'ahir, per resoldre les al·legacions presentades pel nostre grup sobre la nova taxa de recollida d'escombraries, un regidor del govern gosa parlar de "voluntat d'enganyar")

¿Com hauríem de qualificar el que segueix?

De l'acta del Ple de l'ajuntament de Tiana del 4 de desembre de 2012, davant d'una nova pregunta del nostre grup sobre la situació de l'anunciada nova web ...

"El Sr. Pascual (...) Continua dient que té dues preguntes que algunes les va repetint, quina és la situació del nou web, a cada Ple hi ha una resposta però a més a més els han dit que es reuniria els representants municipals per explicar-los abans coses, no han tingut cap convocatòria, a més que té una despesa"

"El Sr. González contestant al Sr. Pascual li diu que no sap si ha tingut oportunitat d’obrir el correu electrònic ja que avui li ha enviat un correu explicant-li el tema. Diu que quan el Sr. Pascual vegi el contingut del correu veurà que en aquest moment (...)
 
¡NO HI HAVIA CAP CORREU!
¡NO HI HA HAGUT CAP CORREU, COMUNICACIÓ NI CONVOCATÒRIA AL RESPECTE ENCARA AVUI!


 
En un tuit de poc després d'acabar el Ple d'ahir l'alcaldessa de Tiana deia "Desestimades al.legacions d GENT sobre les OOFF Baixem tipus d'IBI i el deixem a 0.48% com era la proposta inicial dl govern d #tiana".

Com bé sap, (i amaga?) l'alcaldessa el que sol·licitaven les al·legacions presentades pel nostre grup era només: 

"Deixar sense efecte l'acord d'aprovació provisional de l'establiment de la taxa de recollida de residus i de l'ordenança reguladora núm. 28"

"Iniciar el procediment d’establiment i tramitació de les Ordenances per la taxa per recollida de residus domiciliaris i del preu públic per recollida de residus comercials, basat en el principi de qui contamina paga i segons el sistema de pagament per generació, amb un previ procés informatiu i participatiu de la ciutadania"  

dimecres, 12 de desembre del 2012

RESUM DE LES AL.LEGACIONS A L'ESTABLIMENT DE LA TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES (ORDENANÇA FISCAL NÚM. 28)

AL.LEGACIONS PRESENTADES PER GENT PEL PROGRÉS DE TIANA A L'ESTABLIMENT DE LA TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES, ORDENANÇA FISCAL NÚM 28 (PLE DE 23 D'OCTUBRE DE 2012)

Primera.- Manca de justificació econòmica de la proposta de Modificació de l’Ordenança de l’IBI.- El nou tipus i l’establiment de la Taxa per recollida de residus domiciliaris suposen un increment de recaptació no justificat i contrari al principi de progressivitat fiscal.

Segona.- Sobre l’establiment de la Taxa de recollida de residus domiciliaris.- L’estudi realitzat per implantar un sistema de pagament per generació a Tiana tant pels residus domiciliaris com pels de els activitats econòmiques.- Manca de constància d’aquest estudi en l’expedient i de qualsevol referència a la recollida de residus comercials.- Manca de procés polític i ciutadà per l’establiment de la taxa.

Tercera.- Sobre el model de taxa domiciliaria aprovada provisionalment.- Manca de compliment dels principis de protecció ambiental, de justícia tributaria i d’igualtat.- Nul·litat de l’Ordenança.-

Quarta.- La discriminació dels usuaris de la recollida domiciliaria en relació als usuaris del servei de recollida de residus comercials.- Nul·litat de la taxa.

Cinquena.- Procedència de deixar sense efecte l’aprovació provisional de l’Ordenança fiscal núm. 28 i iniciar un procediment participatiu per definir el model de taxa d’acord amb el principi de qui contamina paga.

AL.LEGACIONS PRESENTADES A L'ESTABLIMENT DE LA TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES (ORDENANÇA FISCAL NÚM 28)Exp. Ref. 895/12                                                                                                 

AL PLE MUNICIPAL

            Joan Pau Hernández Roura, actuant en qualitat de portaveu, en nom i representació del Grup Municipal “Gent pel progrés de Tiana-Entesa”, davant Vès. compareix, i exposa:

            Que en data 30 d’octubre ha estat publicat en el Butlletí Oficial de la Província l’Anunci dels Acords del Ple de l’Ajuntament de data 23 d’octubre de 2012 d’aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals núms. 1 i 4, de l’establiment de la taxa per recollida d’escombraries i altres residus domèstics, i d’aprovació provisional de l’Ordenança fiscal núm. 28 reguladora d’aquesta taxa; i s’exposa al públic aquest acord per un termini de trenta dies a efectes de presentar-hi les reclamacions que es creguin oportunes.Que en el tràmit atorgat, compareix en l’expedient, i formula les següents

AL·LEGACIONS

Primera.- Manca de justificació econòmica de la proposta de Modificació de l’Ordenança de l’IBI.- El nou tipus i l’establiment de la Taxa per recollida de residus domiciliaris suposen un increment de recaptació no justificat i contrari al principi de progressivitat fiscal.-1.- Les principals qüestions objecte de les Ordenances Fiscals aprovades provisionalment en el Ple del passat 23 d’octubre el constitueix:- la modificació de l’Ordenança núm. 1 de l’I.B.I. consistent en fixar un tipus de gravamen per immobles urbans de 0,48 enlloc del vigent tipus del 0,53.- l’establiment d’una nova Taxa per recollida de residus domiciliaris.            2.- La primera mesura, segons les dades proporcionades pel govern, suposa una disminució d’ingressos en concepte d’IBI de 74.687 € en relació a l’exercici 2012 (liquidat 3.172.041 €).            La segona mesura, també segons dades del govern, suposa una recaptació en aquest concepte de 304.003,70 €.3.- En conseqüència, en primer lloc hem de constatar que la reducció del tipus de l’IBI no compensa la major recaptació en concepte de Taxa de recollida de residus domiciliaris, fet que comporta un increment de recaptació de 229.000 €.Aquest increment no es basa en cap anàlisi dels ingressos i despeses municipals plasmats en el Pressupost, tota vegada que ni tan sols es coneix aquest.Es desconeix, per tant, a quin motiu obeeix l’increment de recaptació, i quin impacte en els pressupostos tindran els majors ingressos derivats de l’establiment de la Taxa.

3.- En segon lloc, la reducció del tipus de l’IBI (malgrat la manca de cap informació en l’expedient sobre l’impacte de la mesura per trams de població, distingint quin resultat suposa en la quota tributaria corresponent) atès que s’aplica a tot el padró de béns immobles urbans, beneficia més a aquells contribuents que són titulars d’un bé immoble de major valor cadastral, i per tant, beneficia a qui més valor objectiu disposa en el seu patrimoni com a mostra de capacitat econòmica.Per contra, l’articulació de la Taxa de recollida de residus, que analitzarem en detall més endavant, es basa en gravar les unitats d’habitatge segons la seva superfície i el nombre de residents.A diferència de l’IBI, no es basa en la capacitat econòmica mostrada a través d’un valor patrimonial, com és el valor cadastral, si no en altres elements que per si mateixos no tenen en compte aquesta capacitat econòmica, però que tractant-se d’uNa taxa tampoc tenen en compte la intensitat d’us del servei.4.- Per aquest fet, la modificació tributaria que suposen aquestes dues qüestions de les Ordenances Fiscals suposa:-      Un increment de recaptació injustificat de 229.000 €. 
-    La reducció d’un impost que es basa en la capacitat econòmica del contribuent titular de béns immobles, per l’establiment d’una taxa que no té en compte aquesta capacitat econòmica, únicament afecta els habitatges, i no està directament relacionada amb l’ús del servei que la justifica.Per tot això, considerem que la proposta no només no està degudament justificada, si no que és contrària al principi de capacitat econòmica, i de progressivitat del sistema fiscal, ja que proporcionalment redueix més a qui més té.A més, com exposarem més endavant, la configuració de l’establiment de la Taxa, atenta contra el principi d’equitat, contra el principi ambiental de qui contamina paga, i finalment, contra el principi de no discriminació, al no establir-se el corresponent preu públic per la recollida de residus de les activitats econòmiques o comercials.Segona.- Sobre l’establiment de la Taxa de recollida de residus domiciliaris.- L’estudi realitzat per implantar un sistema de pagament per generació a Tiana tant pels residus domiciliaris com pels de els activitats econòmiques.- Manca de constància d’aquest estudi en l’expedient i de qualsevol referència a la recollida de residus comercials.- Manca de procés polític i ciutadà per l’establiment de la taxa.-

1.- Com es prou conegut el govern municipal anterior, va iniciar els estudis per establir a Tiana una taxa per la recollida de residus domiciliaris i el preu públic pel servei de recollida de residus a les activitats econòmiques que en facin us.

En aquest sentit, l’any 2011 es va elaborar un Estudi, subvencionat per l’Agència de Residus de Catalunya, avaluant diferents opcions per al seu establiment, totes elles basades en el pagament per generació.

Un sistema de pagament per generació es basa en l’aplicació d’un mecanisme de taxació variable en què l’usuari del servei de recollida de residus paga una taxa en funció de la seva generació real de residus i del servei que obté per a la seva gestió.

Aquests sistemes permeten traslladar així el principi de “qui contamina paga” a la taxa de residus i permeten premiar aquells ciutadans i comerços que fan un esforç per reduir els seus residus i separar-los correctament, mentre que els que tenen una conducta negativa assumeixen el cost de sobre-ús del servei de recollida.

Així, doncs, els sistemes de pagament per generació intenten promoure la participació dels ciutadans i comerços en l’assoliment dels objectius de la política de residus mitjançant la creació d’un incentiu econòmic que consisteix en establir un vincle entre el pagament de la taxa de residus i la quantitat i tipus de residus generats.

2.- El resultat d’aquest estudi proposava l’establiment d’un sistema de pagament per generació amb l’objectiu de:

- millorar la qualitat ambiental del municipi mitjançant la reducció de residus i l’increment dels residus reciclats.

- adaptar les taxes a la generació real dels ciutadans i de les activitats econòmiques, tot aplicant el principi de “qui contamina paga” i tractant als generadors més equitativament.


3.- Entre els elements a considerar per l’establiment de la taxa i el preu públic l’Estudi exposava la idoneïtat d’establir una part fixe o bàsica a pagar per la possibilitat d’accés al servei (per exemple, per cada habitatge), i una part variable en funció de l’ús del servei.

L’Estudi exposa diferents alternatives per avaluar aquest ús, segons també els objectius ambientals a assolir.

Així, per exemple, en relació a la taxa domiciliaria en l’escenari 1 es proposa una part fixa per habitatge de 42 €, i una part variable per la utilització del servei de recollida de la fracció resta o rebuig de 0,75 € en cas de bujol de 10 litres. El promig de la taxa resultant anual es calculava en 70,50 € per un habitatge de primera residència.

En relació al preu públic pels residus comercials, també es proposava una part fixa depenent del tipus d’establiment i una part variable en funció de l’ús i de la fracció a recollir i gestionar.

4.- En l’Estudi s’exposen diferents alternatives d’implantació del sistema de avaluació de l’ús, entre els quals (Escenari 1) el pagament per bujol amb comptatge individual per la fracció resta o rebuig.

Aquest sistema comporta la necessitat de crear un padró fiscal i instal·lar un identificador en el bujol individualitzat, així com un comptador en els vehicles de recollida.

Entre els avantatges d’aquest sistema, davant d’altres com poden ser el pagament mitjançant bosses específiques, trobem que no cal ampliar la recollida porta a porta, s’incentiva la prevenció i el reciclatge, fa la recollida més eficient en tendir a lliurar els usuaris els cubells/bujols només quan estan plens, i el menor risc de frau i d’abocaments irregulars.

5.- La inversió necessària per implantar aquest sistema, per exemple en l’Escenari 1, es quantifica en 88.893 €.

En relació a les despeses d’implantació del sistema de comptatge pel pagament per generació, cal tenir en compte també la millora en la prevenció i reciclatge, motiu pel qual s’ha de preveure una disminució dels costos de recollida i tractament, així com la reducció dels costos ambientals i les externalitats associades (contaminació, utilització recursos naturals, etc..)

6.- Davant de la finalització del termini de l’actual contracte de prestació del servei de recollida de residus al municipi, i la nova licitació, entenem que l’anàlisi i avaluació per a la millora del resultat del sistema en termes econòmics i ambientals, la seva transparència i equitat vers els usuaris, fa que s’hagi d’afrontar l’establiment de la taxa amb els objectius exposats conjuntament amb la licitació de la nova contracta. D’aquesta manera també els costos d’implantació del sistema es poden incloure i amortitzar de manera més adequada.

7.- Segons l’Estudi el procediment d’establiment de la taxa s’ha de basar en un previ procés de participació ciutadana i consens polític per cercar una sol·lució realista i responsable, en que tots els agents implicats es sentin corresponsables del repte de la gestió dels residus.

Es per això que l’Estudi proposa un calendari on el procés d’informació i participació de la ciutadania esdevé cabdal per fer-la coneixedora de la problemàtica, i per implicar-la en l’establiment d’una taxa que incentivi les conductes més respectuoses amb el medi i que redueixin els costos, també econòmics, per la col·lectivitat..

8.- En l’expedient de l’establiment de l’Ordenança núm.28, no trobem cap referència a aquest Estudi, ni el menor anàlisi sobre les alternatives a l’establiment de la taxa domiciliaria.

En el mateix sentit, no consta referència a l’establiment del preu públic de recollida de residus de els activitats econòmiques quan la seva aplicació és un imperatiu legal segons la Llei de residus de Catalunya.

A tot això, hem d’afegir que no ens consta s’hagi realitzat cap procés participatiu  amb la ciutadania amb caràcter previ a l’aprovació provisional, ni s’ha creat cap comissió dels grups municipals per tractar aquesta qüestió, fets tots dos que van ser reclamats ja fa més d’un any per aquest grup municipal.

9.- Per tot això, el procediment seguit i l’Acord plenari d’aprovació provisionald e l’Ordenança núm. 28, a part de les altres irregularitats exposades en el present escrit, presenta una manifesta manca de motivació i justificació esdevenint arbitrari i contrari a dret, per no haver tingut en compte documents i procediments previs sobre aquesta matèria, i vulnera els principis de participació ciutadana en la presa de decisions.

Tercera.- Sobre el model de taxa domiciliaria aprovada provisionalment.- Manca de compliment dels principis de protecció ambiental, de justícia tributaria i d’igualtat.- Nul·litat de l’Ordenança.-

1.- La Taxa de recollida de residus domiciliaris que es conté en l’Ordenança núm. 28 aprovada provisionalment es basa en una part fixe per habitatge, i una part variable segons el nombre de residents i segons la superfície construïda de l’habitatge.

Per tant, no es vincula la part variable a la intensitat d’ús del servei, això és, a la generació de residus.

2.- Amb aquesta decisió la taxa deixa de tenir caràcter incentivador, ja que no compleix amb la finalitat de prevenir la generació i fomentar el reciclatge.

Fins i tot és contraproduent, ja que pagarà el mateix l’usuari que tingui una actuació diligent, eviti produir residus i recicli, que aquell que no ho faci.

3.- Per això, la taxa no està directament relacionada amb el servei que es presta al ciutadà, si no amb altres paràmetres aliens al servei.

Des del punt de vista ambiental,  aquest fet és contrari a la funció pública de protecció ambiental que correspon als municipis segons l’article 45 de la Constitució, i a la obligació de fomentar la prevenció i la separació en origen de residus i enfortir el reciclatge reconegut en la normativa sectorial.

També es contrari al principi bàsic del dret ambiental de la Unió Europea de “qui contamina paga” que imposa als poders públics l’adopció de mesures, incloses les fiscals, per garantir que aquells que contribueixen a degradar el medi contribueixin al pagament de mesures per reparar-lo. La taxa no compleix ni la vessant preventiva (ja que no incentiva) ni la reactiva ja que no distribueix la càrrega econòmica en proporció al seu causant.

Des del punt de vista fiscal, aquesta Taxa es contrària als principis d’igualtat, de proporcionalitat i de justícia tributaria, establerts en l’article 31 de la Constitució, i normes que la desenvolupen, ja que no està relacionada amb la intensitat en l’ús del servei. La taxa no reparteix els costos del servei en proporció al benefici o servei real sinó lineal en base a paràmetres que per si mateixos no justifiquen un tracte igual.

Quarta.- La discriminació dels usuaris de la recollida domiciliaria en relació als usuaris del servei de recollida de residus comercials.- Nul·litat de la taxa.-

1.- El Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de Residus estableix a l’article 54 que “la persona titular de l’activitat ha de lliurar els residus que generi o posseeixi a un gestor o gestora autoritzat perquè se’n faci la valorització, si aquesta operació és possible, o disposició del rebuig, o bé s’ha d’acollir al sistema de recollida i gestió que l’ens local competent estableixi per a aquest tipus de residu, incloent-hi el servei de deixalleria”.

La llei contempla que l’activitat generadora de residus comercials ha de “suportar les despeses de gestió dels residus que posseeix o genera”.

2.- Per tant, la legislació estableix la obligació de que els productors de residus d’activitats econòmiques de satisfer els despeses de la seva recollida i gestió.

A Tiana l’Ajuntament realitza la recollida de residus comercials conjuntament amb la recollida domiciliària, sense que les activitats participin en el seu finançament. Això implica un cost a càrrec de l’Ajuntament d’aproximadament 30.000 € anuals.

3.- L’establiment de la Taxa de recollida de residus domiciliaris sense que s’hagi implementat el preu públic de recollida comercial, a part de contradir la Llei, comporta un tracte discriminatori en perjudici dels ciutadans que infringeix el principi d’igualtat segons recull la Constitució i l’Estatut.

4.- Per tot això, s’ha de deixar sense efecte l’establiment de la taxa domiciliaria i de l’Ordenança núm. 28 aprovades provisionalment, i iniciar d’immediat el procediment d’establiment i tramitació de l’Ordenança del preu públic per recollida de residus comercials.

Cinquena.- Procedència de deixar sense efecte l’aprovació provisional de l’Ordenança fiscal núm. 28 i iniciar un procediment participatiu per definir el model de taxa d’acord amb el principi de qui contamina paga.-Per tot això exposat, l’Ordenança fiscal núm. 28 aprovada provisionalment, resulta afectada per causa de nul·litat de ple dret, segons l’article 62.2 de la Llei 30/1992, per infringir l’ordenament jurídic, i procedeix deixar sense efecte l’Acord d’aprovació provisional del seu establiment i de l’Ordenança.Procedeix previ un procés d’informació i participació ciutadana, es defineixi la fiscalitat municipal en matèria de residus domiciliaris, d’acord amb el principi de qui contamina paga, amb la finalitat incentivar la reducció de residus i el reciclatge.

Per tot això, SOL·LICITA:Que es tingui per presentat aquest escrit, per comparegut en nom i representació del grup municipal “Gent pel progrés de Tiana” en l’expedient de tramitació de la modificació i establiment de les Ordenances Fiscals de referència, i per formulat escrit d’AL·LEGACIONS en el tràmit d’exposició pública, per a que, previs els tràmits d’aplicació, s’acordi:-       Deixar sense efecte l’Acord d’aprovació provisional de l’establiment de la taxa per recollida de residus i de l’Ordenança reguladora núm. 28..

-       Iniciar el procediment d’establiment i tramitació de les Ordenances per la taxa per recollida de residus domiciliaris i del preu públic per recollida de residus comercials, basat en el principi de qui contamina paga i segons el sistema de pagament per generació, amb un previ procés informatiu i participatiu de la ciutadania.Tiana, cinc de desembre de 2012.

dimecres, 5 de desembre del 2012

DEL PLE ORDINARI DE 4 DE DESEMBRE DEL 2012En el torn de Precs i preguntes  vam demanar un cop més

Mitjans públics d’informació i comunicació

Sobre la situació d’una nova web amb unes despeses fins ara de 26.000 € (19.000 subvencionats): al juliol s’havia de presentar al voltant de la Festa major, en el ple de setembre estava, segons el govern, en fase de “maquetació”, i en el d’octubre, també segons el govern  “omplint-se de continguts” i en el de novembre al  “caure”?

La resposta va ser ara, que estaven migrant i traspassant dades. Molt curiosament el portaveu del govern, va dir que ahir mateix, ahir mateix, ens van enviar un correu sobre el tema i que potser en acabar aquest mes de desembre ens la presentarien.

Vam mostrar la nostra sorpresa pel correu (que encara no hem pogut llegir, de fet l’estem buscant)

Vam recordar el compromís reiteradament incomplert del govern de convocar els grups del consistori per parlar de la web.

I Recordem ara, també, la reiterada negativa del govern a parlar amb els grups de l’oposició i amb la ciutadania, sobre els mitjans públics d’informació i de comunicació, incomplint reglaments aprovats pel ple en un tema que requereix el màxim consens i participació. L’excusa sempre és que el govern anterior també ho feia malament! 


Estudi per identificar els motors econòmics del territori

El prec, també fet en plens anteriors, era sobre la disponibilitat per als grups municipals de la documentació, relativa a l’informe de l’Estudi per identificar els motors econòmics del territori, encarregat a l’empresa MAURILIA VALOR S.l. per un import de 17.000€ (12.000 dels quals subvencionats) i lliurat al seu moment a l’ajuntament. I sobre la manca d’informació a la ciutadania de les conclusions de l’informe

La resposta, aquest cop, va ser que per la seva complexitat i la manca de disponibilitat del personal tècnic, encara no havien finalitzat la seva anàlisi i el seu estudi.

Novament sorpresa, un informe pagat amb diners públics i lliurat a l’ajuntament no pot posar-se a disposició dels grups de l’oposició?

I, un estudi pagat i amb la documentació lliurada  a l’ajuntament no inclou un resum i unes conclusions fàcilment explicables als actors econòmics del poble i a tota la ciutadania? Cal fer una altra anàlisi?


Calendari elaboració i tramitació dels Pressupostos 2013

Aquesta pregunta no la vam fer nosaltres, se’ns va avançar l’altre grup de l’oposició

La nostra tenia, però, aquest contingut ¿Quin és el calendari previst per a la tramitació dels pressupostos del 2013? ¿Pensen compartir i amb temps la seva proposta i la  informació i tota la documentació relacionada per facilitar el debat i l’aproximació de posicions per cercar el màxim consens?

En qualsevol cas, novament la resposta, va ser sorprenent, Primer perquè hores d’ara, encara desconeixeríem un calendari si no s’hagués preguntat. Segon, pel mateix calendari: 11 de desembre, primera reunió, el 13 de desembre Comissió informativa, i el 18 de desembre ho volen portar a l’aprovació inicial en un ple extraordinari. Una setmana!

Quan es va intervenir de nou per queixar-se d’aquest termini inversemblant i irresponsable (cal recordar que el passat ple de novembre ja van dir que tenien un esborrany i que no l’han compartit) van tornar a referir-se al passat per dir que el govern anterior tampoc ho feia bé amb l’expressió de “la memòria es feble” I tant!


Lectura del manifest del Dia Internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones

De fet vam preguntar sobre la “NO LECTURA” el dimarts dia 27 a les 11 del matí, del manifest. I sobre el canvi de data i hora, sense cercar l’acord previ amb tots els grups del consistori.

A part de recordar-nos la Sra. Alcaldessa que si a Tiana s’estan fent coses al respecte des de fa temps, és només gràcies a ella, al seu grup i al seu govern, la resposta del Sr. Gost va deixar bocabadada l’audiència: el tècnic de so va acabar decidint que la pluja o la previsió de pluja (que en tot el matí quasi no va caure o ho va fer molt lleugerament) impossibilitava fer-ho a la Plaça de la Vila. Però és que tampoc es va poder llegir a la sala de plens com van suggerir alguns dels assistents. I és que el regidor Sr. Gost sembla que no estava a l’ajuntament ni a Tiana en aquest moment.

Ens preguntem si la Sra. Alcaldessa, o algun representant del govern hi era?