dimarts, 12 de març del 2013

INFORMACIÓ, PARTICIPACIÓ I DEBAT


Està bé que el govern informi i faci la seva valoració de la situació econòmica i financera en una sessió pública i oberta a les preguntes i al debat amb la ciutadania

Sabem que moltes persones de Tiana valoraran també que en el mateix acte s’informés i es pogués preguntar i debatre sobre altres temes relacionats i molt importants, per exemple:
  • Impostos i noves taxes de recollida de les escombraries
  • Situació de la promoció d’habitatges de lloguer social: bases i preus
  • Procés de participació “Tiana ets tu” posada en comú de les propostes i resultats a l’abast i compartits per tot el poble
  • Sobre les pioritats de les inversions pels propers anys
  • Sobre la situació actual de Ràdio Tiana i el Pla pels mitjans de comunicació públics de Tiana
  • I després de quasi dos anys sobre un pla de govern, un pla de mandat

diumenge, 3 de març del 2013

MODIFICACIÓ PLA PARCIAL CREU DE TERME: MÉS PISOS? A BENEFICI DE QUI?


Per Decret d’Alcaldia s’ha aprovat inicialment una Modificació del Pla Parcial del Sector Creu de terme que té per objecte l’increment del nombre d’habitatges previstos, passant de 342 a 377. És a dir, 35 habitatges més.

L’Alcaldia ha acceptat la proposta de part dels promotors privats que argumenten que, en l’actual conjuntura econòmica, s’han de fer pisos més petits per a que siguin més assequibles econòmicament.

Aquí hem de dir que, aquests promotors, en comptes d’ajustar els preus  el que volen és senzillament fer més habitatges. A ningú s’escapa que més habitatges suposen més valor, i que, a més, el m2 construït és més car proporcionalment com menor és la superfície de l’habitatge.

És cert que els temps actuals són diferents als que van veure l’aprovació del Pla parcial Creu de Terme l’any 2006. Però entenem del tot injustificable que  l’única previsió sigui incrementar la rendibilitat pels promotors. Perquè no incrementar l’habitatge social?

Gent pel progrés de Tiana, ha presentat al·legacions en el tràmit d’informació pública del Pla (el contingut del qual  no ha estat publicat al web, ni ha estat objecte de cap acte informatiu a la ciutadania) en el qual exposem:

Manca de valoració de l’interès públic: en l’expedient no consta acreditat ni valorat l’interès públic de la proposta, i per tant, no està justificada l’aprovació inicial.

Manca d’adequació de les zones verdes i equipaments a l’increment de població previst: a l’augmentar-se el nombre d’habitatges això comporta un increment de població (al menys de 70 habitants) i, per tant de necessitat de zones verdes i equipaments. La Llei exigeix que s’hagi d’augmentar les zones verdes i equipaments en 10 m2 per cada nou habitatge i això el Pla no ho contempla.

Manca d’avaluació dels canvis en la mobilitat: Aquests 35 habitatges més també comporten que, com a mínim, s’hagi de preveure 35 cotxes més. També des de l’aspecte de la mobilitat (i més tenint en compte la situació de l’Escola) s’hauria d’haver actualitzat l’Estudi de mobilitat generada del Pla inicial de l’any 2006, i això el Pla no ho contempla.

Manca de transparència de l’increment de la rendibilitat econòmica pels promotors:  l’increment del nombre d’habitatges comporta un increment de la rendibilitat a favor de determinats promotors. En el pla no es valora aquest increment. La Llei exigeix que es valori aquest increment, i si existeix un increment de valor s’hagi de compensar a l’Ajuntament atenent que, a més població, més serveis haurà de prestar. Això no es contempla en el Pla.

Per tot això, entenem el Pla infringeix la Llei, amb greu perjudici pels interessos públics, i hem sol·licitat es deixi sense efecte. Per poder valorar l’interès públic de la proposta, primer aquesta ha de ser conforme a la Llei.

Per a nosaltres, és difícilment justificable incrementar el nombre d’habitatges en aquesta zona, ja que el Pla de 2006 ja comportava una densificació excessiva en relació a l’entorn residencial de densitat baixa i atenent a les característiques topogràfiques i de vialitat de la zona.
 
Però si a més això es fa per la porta del darrera i sense complir les exigències legals, entenem que ens trobem davant d’una actuació que requereix no només el seu aclariment si no la seva retirada immediata.

LA PROMOCIÓ D’HABITATGES DE LLOGUER SOCIAL A CAN GAIETÀ: UN ENDARRERIMENT INJUSTIFICAT.


En compliment del Pla Local d’habitatge, aprovat l’any 2010, i previ Acord del Consell municipal de l’Habitatge de febrer de 2011, el Ple municipal va acordar l’any 2012 ampliar els col·lectius beneficiaris dels habitatges públics en règim de lloguer (habitatges dotacionals) al municipi que es van començar a construir l’any 2010 al carrer Can Gaietà. 

Es tracta de 68 habitatges de 1, 2 i 3 habitacions que estan destinats a empadronats en el poble amb necessitats d’habitatge (als joves menors de 35 anys que es preveia inicialment s’hi han afegit altres col·lectius com són les famílies monoparentals i els majors de 65 anys), per tal d’adequar l’oferta d’habitatge social a les necessitats socials.

Els habitatges estan finalitzats però no s’ha fet públic encara les condicions econòmiques d’accés (ingressos màxims i mínims) ni els preus de la renda.

En el Consell Municipal celebrat el mes de juliol de 2012 es van analitzar les condicions d’accés, però va quedar pendent la fixació dels preus de lloguer mensual atès que es considerava excessiu i mancat de justificació el preu proposat per l’empresa gestora.

Mig any després veiem amb preocupació com s’endarrereix la posada a disposició de la ciutadania d’aquest servei, tant necessari en les actuals circumstàncies econòmiques.

L’aparició d’un anunci d’aquests habitatges en un web immobiliari, sense previ coneixement del Govern,  és un fet que ha enrarit més la situació al no constar-hi el requisit de l’empadronament al poble.

Urgeix fer públiques les condicions i el calendari de sol·licituds per oferir el més aviat possible aquest servei als que el puguin necessitar.