dijous, 26 d’abril del 2012

AUSTERITAT, RETALLADES SOCIALS I PUJA DE L'IBI


Ben entrat l’any i sense cap justificació pel retard,el govern municipal va presentar al Ple del passat 22 de març el Pressupost municipal pel 2012 i el Pla de sanejament 2012-2014

Sense procés de participació a la ciutadania, sense negociació amb la resta de grups municipals, PSC, ERC i PP van aprovar les polítiques econòmiques pels propers tres anys seguint patrons d’austeritat radical i retallades, amb incomprensibles concessions, i anunciant propers increments de l’IBI. 

Els Pressupostos municipals pel 2012, afectats per les decisions adoptades a la tardor (injustificable rebuig a la regularització tributària en matèria de residus i irresponsable rebaixa generalitzada del tipus de l’IBI) preveuen una importantíssima retallada en els serveis a les persones (serveis socials i educació), medi ambient i cultura: es prescindeix d’una treballadora social, els ajuts socials baixen un 40%, cooperació un 94 %... Malgrat això, el pressupost es manté en 8,6 milions d’euros (un ajust d’un 0,48 % en relació a l’execució de l’exercici 2011) ja que el que es retalla s’incrementa, entre d’altres, a les companyies de serveis: electricitat (10 %), neteja i recollida de residus (5%), i no podem deixar de banda l’augment del 15 % en les retribucions als càrrecs del govern, confirmant el flagrant incompliment electoral. Mesures del tot incomprensibles i inadequades a la realitat que patim.

El Pla de Sanejament 2012-2014, per eixugar el dèficit de 1,3 milions d’euros degut a la caiguda d’ingressos des de 2008 i a les retallades de l’Estat i la Generalitat de 2010 i 2011, preveu sol·licitar un préstec per 650.000 € a 10 anys, retallar 200.000 € anuals del pressupost (sense concretar) i incrementar els ingressos en 300.000 € anuals (concretat en una puja de l’IBI del 15 % anual el 2013 i 2014). S’opta així per un dur ajustament en dos anys, tant de despesa en serveis com d’increment sobtat de l’IBI, que seria innecessari d’haver estat adoptades a la tardor mesures fiscals més justes.

Gent apel·la al govern per a que replantegi aquestes polítiques, que ja estan afectant greument a la ciutadania (quotes dels serveis, cancel·lació de programes educatius i activitats), aposti per prioritzar els serveis a les persones, apliqui mesures fiscals pel seu manteniment però justes i proporcionades, i ajudi a la reactivació econòmica de la nostra vila també amb inversions productives.

Aquests pressupostos, com a traducció econòmica del projecte polític del govern, demostren que també a Tiana s’ha instal·lat la visió reduccionista que fa bandera de l’austeritat a curt termini per sobre de les polítiques que inverteixen en les persones.

dijous, 19 d’abril del 2012

PLE ORDINARI DEL MES D'ABRIL DE 2012


En la sessió ordinària del Ple municipal celebrada el 3 d’abril s’han sotmès a debat i aprovació diverses qüestions, entre les quals i com a més significatives, les següents:

Aprovació inicial del Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social
 
El seu objecte és regular el procediment, criteris i requisits per l’atorgament de prestacions o ajuts de l’Ajuntament destinats a l’atenció de necessitats socials.

El Reglament ha estat redactat amb l’assistència i suport de la Diputació de Barcelona arrel de la petició realitzada el passat mandat pel govern presidit per Gent, ja que considerem necessària aquesta regulació per fer més objectiu, equitatiu i transparent l’atorgament d’ajuts de caràcter social. Abans de la votació el nostre grup va sol·licitar informació al govern sobre els tipus d’ajuts previstos, els beneficiaris, l’import d’aquests i l’existència de la corresponent reserva pressupostària per fer-hi front. Davant de la negativa del govern a donar aquesta informació, i tenint en compte que els pressupostos municipals aprovats inicialment  preveuen una disminució dels ajuts socials, el nostre grup es va abstenir a l’espera de que siguin aclarides aquestes qüestions, reservant—se també presentar al·legacions en el tràmit d’informació pública per millorar les polítiques socials de l’Ajuntament.


Moció del grup de Gent sobre mitjans de comunicació

El grup municipal de Gent vam presentar una moció (proposta d’acord) amb l’objectiu de constituir una comissió formada pels tots els grups municipals i representants dels consells de participació municipal per avaluar els canvis unilaterals que el govern està realitzant en els mitjans de comunicació municipals, sense prèvia consulta als grups, i per avaluar la millor manera de garantir el dret a la informació de la ciutadania.

MOCIÓ SOBRE ELS MITJANS DE COMUNCACIÓ MUNICIPAL
Recentment s’han succeït canvis substancials en els mitjans de comunicació municipals, en especial la revista municipal, i en el darrer Ple de pressupostos s’ha informat de modificacions en el funcionament de la ràdio.
Atès que no consta constituït el Consell Consultiu i Assessor del Mitjans de Comunicació Municipal, com a òrgan consultiu i de participació, malgrat haver-ho sol·licitat en moció del nostre grup el 13 de desembre de 2011, per donar compliment als reglament i als acords del Ple.
Donat que s’han dut a terme per part del govern actual, importants i diversos canvis en els mitjans públics d’informació i comunicació municipals que afecten la periodicitat, continguts, equips de redacció, disseny i pressupost d’aquests mitjans, sense que s’hagi atès la petició formulada per aquest grup en el ple ordinari del mes de març per establir un procediment amb participació de tots els grups i els consells de participació per avaluar i consensuar les modificacions en els mitjans per garantir la informació de la ciutadania.
El Grup municipal de Gent pel Progrés de Tiana, considerant-los urgents i necessaris, proposa al Ple municipal els següents acords:
Primer.- Convocar el més aviat possible una comissió especifica de mitjans d’informació i comunicació públics, formada per representants dels grups municipals, dels consells de participació, de l’equip de redacció del butlletí municipal i web i la direcció de la ràdio, per tractar sobre la política de mitjans de comunicació local i els canvis que s’han produït.
Segon.- Constituir el Consell Consultiu i Assessor dels Mitjans de Comunicació Municipals regulada pel Reglament municipal.
 Tiana,  a 27 de març del 2012

Malgrat es va intentar consensuar un acord entre tots els grups, la moció va ser rebutjada pel vots de PSC i ERC.

Atenent que els grups municipals no han pogut participar en les decisions sobre les modificacions del mitjans (revista, ràdio...), i com a mostra de queixa davant la negativa del govern, el grup de Gent es va abstenir en la proposta del Govern per fixar l’import de publicitat en la revista municipal. Abans de parlar de preus de publicitat, entenem que cal parlar del contingut, periodicitat i format dels mitjans per garantir la informació a la ciutadania.
 

Preguntes del Gent sobre el parc del Camp de futbol vell

El grup de Gent ha exposat en el Ple en diverses ocasions la nostra preocupació per l’estat del parc del camp de  futbol vell, concretament el deteriorament de determinades instal·lacions (taula ping-pong) i les tanques delimitant la zona esportiva, pel perill de produir-se danys a les persones. Davant de la manca de resposta es van presentar per escrit la reclamació davant del Ple, i això ha comportat l’arranjament provisional de la taula de ping-pong i la retirada de les tanques.

També vam preguntar sobre el control de la normativa sobre tabac en aquest espai, entenent que en els espais infantils i en els espais tancats la Llei garanteix el dreta la salut pública prohibint fumar. El govern es va comprometre a fer complir la Llei, analitzant els diferents usos del parc, si bé no va clarificar en quins espais s’aplicarà i controlarà la prohibició.


Moció sobre la vaga general

Davant de la vaga general del passat 29 de març, el grup de Gent vam proposar al Ple que les retribucions deixades de percebre pels treballadors municipals que van exercir el dret a vaga es destinin a polítiques socials. La moció va ser aprovada per unanimitat.