dimarts, 19 de juny del 2012

MANIFEST de la Plataforma SALVEM L'ENSENYAMENT PÚBLIC DE LA MÚSICA I LA DANSA


SALVEM L’ENSENYAMENT PÚBLIC DE LA MÚSICA I LA DANSA


• La plataforma Salvem l’ensenyament públic de la música i la dansa denuncia davant la societat civil catalana les retallades generalitzades que en matèria d’ensenyament musical està duent a terme el govern de la Generalitat de Catalunya i que afecten greument el sistema educatiu musical al llarg de tot el seu recorregut.

• L’incompliment de les obligacions de cofinançament per part de la Generalitat , que ha reduït fins ara la seva aportació en un 62%, ha posat en risc seriós la xarxa d’escoles municipals de música i dansa de Catalunya: 40.000 alumnes afectats, 3.000 llocs de treball en perill, 158 centres en joc.

• Les escoles de música i dansa són el primer esglaó del sistema educatiu musical del país i la base de la cultura musical catalana, així com també d’una indústria que mou l’1% del PIB. La tasca d’aquests centres, que en els darrers 25 anys han sabut fer front a una demanda creixent, ha garantit l’accés als ensenyaments públics musicals i de la dansa de tota la població i ha comportat un increment important d’aquestes pràctiques artístiques.

• Els ajustos pressupostaris severs que s’estan aplicant i que també afecten els Conservatoris de Música de Catalunya i l’ESMUC, així com la major precarietat de les condicions laborals, amb vulneració de convenis, impagaments i reduccions de salaris, comprometen seriosament el futur dels centres i la qualitat de l’ensenyament.

• L’educació en la música i la dansa contribueix a una educació integral que permet a l’individu desenvolupar-se plenament, col·laborant igualment en la construcció de valors, habilitats i competències de caràcter general.

• La Resolució del Parlament Europeu de 10 de febrer de 1988 sobre l'ensenyament i la
promoció de la música diu que "s'ha de fomentar l'accés a la vida musical () fonamentant-se igualment en el principi que l'educació musical és un dret del ciutadà europeu... "

• La LLEI ORGÀNICA 2/2006, de 3 de maig, d’educació recull: “L’Estat i les comunitats autònomes han d’acordar un pla d’increment de la despesa pública en educació per als pròxims deu anys, que permeti el compliment dels objectius que estableix aquesta Llei i l’equiparació progressiva a la mitjana dels països de la Unió Europea”.

• Reclamem, per tant, el manteniment del finançament de la xarxa d’escoles municipals de música i dansa per part de la Generalitat, aprovat al conveni marc signat entre el Departament d’Ensenyament, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, de 9 de juliol de 2008.

Exigim al govern de la Generalitat de Catalunya que deixi sense efecte les retallades en matèria d’ensenyament musical.

Barcelona, 21 de Juny de 2012

dimecres, 6 de juny del 2012

SERIA UN ERROR POSAR EN PERILL L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA I DANSA DE TIANA


El govern  municipal presidit per  Gent pel Progrés de Tiana va crear  el juliol de 2008 l’Escola Municipal de Música i Dansa  la qual, amb 200 alumnes  menors de 18 anys i 20 adults, ha esdevingut una eina de promoció de la formació  artística, de dinamització  cultural  i, sobretot,  de cohesió i integració social de Tiana.  El mateix govern va garantir la seva  viabilitat  econòmica  en aconseguir la subvenció de 72.000€ de la Generalitat  que, amb les quotes de les famílies, va fer que l’Ajuntament només hagués de cobrir  les despeses de  l’edifici. Aquestes, a més, es cobreixen, a partir de juny de 2011, per l’estalvi del lloguer que es va  deixar de pagar en traslladar l’escola a l’edifici municipal de la Ciutadella, projecte, pressupost i obra  del qual  va planificar  i  aprovar també el govern presidit per GENT. 
Les retallades del govern de la Generalitat suposen una reducció  d’un 50% de la subvenció, o sigui, d’uns 36.000€ anuals. Creiem que l’Ajuntament ha de fer front, i pot fer-ho, a aquesta despesa atès l’alt interès educatiu, cultural i social  de l’Escola Municipal de Música i Dansa de Tiana. Les famílies ja aporten un 65% del cost  educatiu i no seria adient incrementar massa més les quotes actuals. L’Ajuntament pot aconseguir els 36.000€ que hauria d’aportar ja sigui cobrant el rebut de les escombraries comercials que està obligat a cobrar, i no  fa, o bé, reduint el 50% les remuneracions del càrrecs del govern i dels regidors/es, que suposaria 45.000€ d’estalvi, tal com va prometre la Sra. Alcaldessa en la campanya electoral.  No hi ha cap raó econòmica per posar en perill la continuïtat de l’escola, tal com ha deixat entendre el Sr. Regidor d’Educació, una altra cosa seria que el govern municipal actual no valorés l’aportació de l’Escola de Música i Dansa a la qualitat  educativa i  a la convivència de la societat  tianenca.