dijous, 25 d’abril del 2013

A LA CUA, A L'OMBRA I AL CONGELADOREn plena societat de la informació l’Ajuntament és a la cua de la transparència informativa. El web, una eina que no ha millorat, no actualitza continguts importants i part s’han suprimit. El butlletí informa menys i la situació de la ràdio és prou coneguda. Urgeixen solucions. Sense informació completa i canals de participació, a la ciutadania se la tracta només com un “contribuent”.

El govern a l’equador del mandat no té clars els seus objectius, i sovint improvisa. És difícil pensar que els partits que donen suport el govern puguin pactar “un programa comú”. Però sense fer-ho oficial (el regidor del PP que dóna la majoria sembla un Tinent d’Alcaldessa a l’ombra), PSC, ERC i PP  sistemàticament han anat adoptant conjuntament les decisions en temes cabdals (pressupostos, ordenances, preus, serveis) amb criteris propis d’aquest darrer: malentesa “austeritat” com a objectiu principal, reducció de serveis i puja de preus públics, nova fiscalitat (ni progressiva ni amb finalitat ecològica).

Recentment, el govern ens ha comunicat (sense debat) on destinarà el milió d’euros per inversions provinents de Diputació i Àrea Metropolitana. Principalment actuacions de via pública, com la peatonalització del C. del Centre i l’arranjament de la Placeta de l’Església.

No hi ha resposta de perquè no s’inclou solucionar el greu problema de mobilitat que té el centre. En el mandat anterior es van adquirir terrenys per connectar Pg. Vilesa i Av. Albéniz, amb una reserva pressupostària de 200.00€ per iniciar les obres, que el govern ha destinat a altres actuacions. Amb només una part del pressupost ara presentat podria realitzar aquesta actuació.  

És de sentit comú que abans de “peatonalitzar” es solucioni el problema principal del nucli antic. Ara que els terrenys són municipals, perquè es posa al congelador el projecte? El projecte del 2010 està al web municipal. Evidentment, els “nous” no hi consten.


dimecres, 3 d’abril del 2013

INFORMAR NO COSTA RESEn el Ple de febrer del 2013 vam preguntar al govern sobre el cost del Festival literari Tiana Negra celebrat per primer cop els dies 25 i 26 de gener i també si es faria pública la memòria del festival. En aquell moment ens van respondre que no tenien totes les factures per saber exactament el cost i que en el moment que tinguessin la informació ens ho comunicarien.

En el Ple de març i donat que encara no haviem rebut cap comunicació al respecte, vam tornar a preguntar, i se’ns va remetre a la reunió del Consell de Cultura que es va celebrar el dimarts segúent el 12 de març. Tampoc en aquesta espai de participació vam rebre la informació sol·licitada.

Avui 3 d’abril encara no s’ha fet públic el cost del festival.

Al darrera de qualsevol projecte hi ha un pressupost. I si en aquest cas es va qualificar de “low cost” és que estava quantificat. Per tant ja es podia haver informat a l’hora de presentar el projecte.   I tothom entén que encara que no es disposi de totes les factures d’un projecte ja realitzat, es poden valorar i fer públics amb força detall i concreció els aspectes econòmics, d’ingressos i despeses  del festival.

Sobta per tant, la decepció i disgust manifestats per la Sra. Blasco, el Sr. Gost i la Sra, Pujol, per haver fet una pregunta com aquesta, i per la nostra insistència en reclamar informació, documentació i publicitat en aquest i tots els assumptes que afecten la ciutadania. 

És la nostra obligació i responsabilitat i ho saben, i ens ho recorden sovint votants nostes, però també altres veïnes i veïns de Tiana.

dimarts, 2 d’abril del 2013

MOCIÓ SOBRE ELS MITJANS D’INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ MUNICIPALS DE TIANA


El 13 de setembre del 2011 el nostre grup va sol·licitar en moció a aquest Ple la constitució del Consell Consultiu i Assessor del Mitjans de Comunicació Municipal, com a òrgan consultiu i de participació per donar compliment als reglament i als acords del Ple, moció que va ser  rebutjada per la majoria que dona suport al govern.
El 3 d’abril del 2012 vam presentar una nova moció en relació al mateix tema proposant en un dels punts un acord per a la convocatòria d’una comissió especifica, per tractar sobre la política de mitjans de comunicació local. Moció que també va ser rebutjada.
Atès que en el Ple de 5 de febrer del 2013, en el debat en relació a la nova situació de Ràdio Tiana després de la baixa de la seva directora, el portaveu del govern va manifestar que en aquest moments, per aquestes circumstàncies i també pels diversos canvis que s’estan implementant en les plataformes tecnològiques, s’obre un oportunitat per a convocar els grups municipals, per treballar i avançar de manera compartida cap a un nou model.
Atès que el govern va manifestar que ja havien iniciat contactes amb professionals locals dels mitjans informatius i que fins i tot ja tenia algun projecte sobre la taula
Atès que en el decurs d’aquests quasi dos anys tant govern com oposició hem coincidit en la importància d’arribar a un consens entre els grups municipals per establir mecanismes per a garantir el funcionament democràtic, transparent,  plural, eficaç i eficient del tots els mitjans públics en les seves funcions informatives, de comunicació i participació ciutadana.
   

El Grup municipal de Gent pel Progrés de Tiana, proposa al Ple municipal el següents acords:

Primer.- Convocar durant el mes d’abril d’enguany els representants dels grups municipals per establir un calendari, un guió de treball i un protocol de  transparència, publicitat i participació per a l’elaboració d’un Pla de Comunicació i revisar el Reglaments  d’Organització i Funcionament del Servei Públic de Comunicació Audiovisual i del Servei Institucional de Comunicació de Tiana vigents.
Segon: Convocar a continuació i al més aviat possible una comissió especifica de mitjans d’informació i comunicació públics, formada per representants dels grups municipals, de tots els consells de participació, dels serveis tècnics de l’ajuntament i que compti amb l’assessorament de professionals dels mitjans, per a l’elaboració del Pla de Comunicació de Tiana, així com la implementació en els mitjans i en la situació actuals dels  requeriments mínims per al compliment de les seves funcions informatives amb eficàcia, eficiència i  la màxima transparència.

Tiana,  a 21 de març del 2013