dimarts, 2 d’abril de 2013

MOCIÓ SOBRE ELS MITJANS D’INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ MUNICIPALS DE TIANA


El 13 de setembre del 2011 el nostre grup va sol·licitar en moció a aquest Ple la constitució del Consell Consultiu i Assessor del Mitjans de Comunicació Municipal, com a òrgan consultiu i de participació per donar compliment als reglament i als acords del Ple, moció que va ser  rebutjada per la majoria que dona suport al govern.
El 3 d’abril del 2012 vam presentar una nova moció en relació al mateix tema proposant en un dels punts un acord per a la convocatòria d’una comissió especifica, per tractar sobre la política de mitjans de comunicació local. Moció que també va ser rebutjada.
Atès que en el Ple de 5 de febrer del 2013, en el debat en relació a la nova situació de Ràdio Tiana després de la baixa de la seva directora, el portaveu del govern va manifestar que en aquest moments, per aquestes circumstàncies i també pels diversos canvis que s’estan implementant en les plataformes tecnològiques, s’obre un oportunitat per a convocar els grups municipals, per treballar i avançar de manera compartida cap a un nou model.
Atès que el govern va manifestar que ja havien iniciat contactes amb professionals locals dels mitjans informatius i que fins i tot ja tenia algun projecte sobre la taula
Atès que en el decurs d’aquests quasi dos anys tant govern com oposició hem coincidit en la importància d’arribar a un consens entre els grups municipals per establir mecanismes per a garantir el funcionament democràtic, transparent,  plural, eficaç i eficient del tots els mitjans públics en les seves funcions informatives, de comunicació i participació ciutadana.
   

El Grup municipal de Gent pel Progrés de Tiana, proposa al Ple municipal el següents acords:

Primer.- Convocar durant el mes d’abril d’enguany els representants dels grups municipals per establir un calendari, un guió de treball i un protocol de  transparència, publicitat i participació per a l’elaboració d’un Pla de Comunicació i revisar el Reglaments  d’Organització i Funcionament del Servei Públic de Comunicació Audiovisual i del Servei Institucional de Comunicació de Tiana vigents.
Segon: Convocar a continuació i al més aviat possible una comissió especifica de mitjans d’informació i comunicació públics, formada per representants dels grups municipals, de tots els consells de participació, dels serveis tècnics de l’ajuntament i que compti amb l’assessorament de professionals dels mitjans, per a l’elaboració del Pla de Comunicació de Tiana, així com la implementació en els mitjans i en la situació actuals dels  requeriments mínims per al compliment de les seves funcions informatives amb eficàcia, eficiència i  la màxima transparència.

Tiana,  a 21 de març del 2013

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada