dilluns, 31 d’octubre de 2011

L'Alcaldessa nomena una secretària particular


L’alcaldessa es nomena una secretària particular. Una primera decisió dels primers dies en el càrrec va ser crear la plaça de secretària particular  de l’alcaldessa. El que cap dels cinc alcaldes de la Tiana democràtica van fer ho ha fet la Sra. Pujol. Cinc alcaldes de tres partits diferents - CiU, PSC  GENT –  al llarg de 32 anys van compartir la secretaria amb els serveis administratius generals de l’Ajuntament.  La  nova secretària de l’Alcaldessa ha deixat la plaça d’administrativa dels serveis tècnics municipals – urbanisme i obres –, on era l’única administrativa qualificada, i ha estat substituïda per una auxiliar administrativa no qualificada en aquesta especialitat. A la vegada deixa buida una plaça d’atenció als ciutadans en la recepció municipal. Una secretària particular en temps de crisi i estalvi perjudica els serveis als ciutadans. Aquests moviments de personal, a més, s’han fet de manera irregular en no seguir els tràmits reglamentaris de consulta i aprovació del Ple.

dijous, 27 d’octubre de 2011

ARTICLE PLAÇA DE LA VILA DE NOVEMBRE 2011


DESPRÉS DE 4 MESOS DEL NO GOVERN, ARRIBA L’HORA DE LA VERITAT: ELS PRESSUPOSTOS I LES ORDENANCES FISCALS
En els primers quatre mesos que ara es compleixen des de les eleccions, el nou govern municipal ha estat vivint de la inèrcia de les mesures adoptades i programades pel govern anterior. No hem vist noves iniciatives ni actuacions de pes, i els únics assumptes que s’han tractat en el Ple han estat l’organització del govern (juliol) i l’augment de les quotes de l’escola bressol (setembre). No han estat qüestions menors ja que com a primera mesura el govern ha mantingut les remuneracions que ja existien després d’haver promès solemnement rebaixar-les a la meitat, en un flagrant incompliment electoral. També en relació a l’escola bressol l’augment és del tot desmesurat i injustificable, sobretot atenent també a les promeses electorals de facilitar l’educació i la conciliació laboral.

Fins la data encara no s’ha justificat el govern en minoria, que ha necessitat ja la col·laboració del PP, i del programa de govern encara no se’n sap res. Les actuacions realitzades han estat en bona part simple continuació de les ja planificades per l’anterior govern (Tast i programació cultural, adequació equipaments escolars), i d’altres sembla que es deixen de banda, des de les participatives (la deslluïda Diada nacional n’és mostra, com també la supressió de la pedalada popular contra el canvi climàtic) fins a les mesures en matèria d’habitatge social o educació (supressió de determinats programes).

La principal característica del govern ha estat la manca d’informació en els assumptes d’especial transcendència: del que fa i del que vol fer. Malgrat això, si que s’ha desplegat informació que en alguns casos és equívoca, incompleta o, fins i tot, nega la realitat. Una clara mostra ha estat la ja comentada cortina de fum utilitzant l’endeutament municipal com a excusa. Ara, amb la tramitació de les Ordenances Fiscals i els pressupostos arriba el moment de la veritat. El govern no té més remei que fer pública quina política vol fer. Ha d’exposar quina política fiscal proposa per prestar els serveis a la ciutadania. En la difícil situació econòmica que vivim, i que afecta també i molt als Ajuntaments, entenem que no són moments pels retrets sinó pel diàleg, els acords i la corresponsabilitat.

Estem convençuts que una bona manera per encarar la situació és compartir amb fluïdesa i sense demagògia informació entre els grups municipals i amb la població per fer una diagnosi correcta i realista, i fixar les prioritats en les despeses i una adequada política d’ingressos.

Els Ajuntaments han vist reduïts els ingressos propis (Impostos locals) i també els provinents de les transferències de l’Estat i de les subvencions de la Generalitat, fins i tot amb caràcter retroactiu, causant un important desajust entre el finançament que tenen i els serveis que presten. A l’espera d’una, més que mai, imprescindible reforma del finançament de les hisendes locals, que inclogui major corresponsabilitat en l’aportació de l’Estat i Generalitat pels serveis que presten els municipis en matèries bàsiques i de proximitat (serveis socials, educació), hem de seguir actuant des de l’austeritat (reducció de despeses no imprescindibles, estalvi energètic, mancomunar serveis, com ja es va iniciar l’anterior mandat) però també des de l’equitat, per garantir els serveis bàsics a la ciutadania. És per això que entenem que l’Ajuntament ha d’emprar amb responsabilitat els instruments fiscals propis, per garantir la seva suficiència financera. I ho ha de fer establint criteris de progressivitat per garantir els serveis bàsics d’acord amb la capacitat econòmica de cadascú.

El fet de que Tiana sigui l’únic municipi que no recapta en concepte del servei de recollida de residus, o que el pressupost municipal financi gratuïtament la recollida dels residus dels comerços, són qüestions que s’han de posar sobre la taula abans de preveure més retallades en els serveis bàsics.

dimarts, 18 d’octubre de 2011

LA HISENDA MUNICIPAL DE TIANA (3)


QUÈ FER EL 2012?
 
Els temps continuaran empitjorant i caldrà fer  nous ajustaments pressupostaris. Els nostres criteris  els varem fer públics en el programa electoral i els reiterem a continuació:

  1. Dialogar  amb el poble i entre els grups municipals.
Els grups municipals hauríem de compartir el diagnòstic de la situació per poder presentar diferents alternatives a la població. La consulta s’hauria de fer al llarg dels mesos d’octubre i novembre abans de tancar la tramitació del pressupost de 2012

  1. Seguir ajustant la despesa sense afectar serveis socials, educació i cultura
La despesa municipal encara  té marge per  ajustar-se en la línia que s’ha fet els  tres exercicis anteriors quan varem haver de tocar tots els capítols. Ara, però, creiem que han de quedar exclosos dels nous estalvis els serveis socials, l’educació i la cultura. En els capítols de personal, comunicació, transferències i altres hi ha cert marge de maniobra per reduir despesa.

  1. Seguir aplicant el Pla de Sanejament
El pressupost del 2010 ja es va tancar en positiu i en principi el de 2011 també hauria de fer-ho. Això permetrà aplicar el pla de sanejament demanant  el crèdit previst  de 700.000€ per eixugar el dèficit de la crisi dels anys 2008 i 2009. Els ajustaments en la despesa permetran fer-hi front sense gaire tensions

No estem en un moment adient pels retrets  sinó pel diàleg, els acords i la corresponsabilitat. Voldríem passar pàgina amb aquest escrit d’aclariments a què ens hem vist forçats a tornar al passat. El  nou govern té la responsabilitat de mirar endavant i  de tenir iniciatives  constructives.