dissabte, 1 d’octubre de 2011

QUOTES ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL


PUBLICAT L’ACORD D’AUGMENT DE LES QUOTES DE L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL.- EL TERMINI PER DEMANAR AL GOVERN QUE RECTIFIQUI FINALITZA EL 4 DE NOVEMBRE.

El dimarts 27 de setembre ha estat publicat en el Butlletí Oficial de la Província l’Anunci de l’Acord del Ple de l’Ajuntament d’aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança reguladora dels preus públics de l’Escola Bressol municipal. https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.asp?fnew?bop2011&09/022011022982.pdf&1

Tal i com hem explicat aquests imports suposen un augment del 26 % de la quota bàsica mensual.

Atès que ni a l’Anunci ni en la web municipal es fan constar els imports de les quotes, a continuació transcrivim la part dispositiva de l’Acord del Ple municipal del passat 13 de setembre, adoptat amb els únics vots a favor de PSC i ERC.

“Ref. 1-2-1-3 Exp. 602/11

2.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 31 reguladora del  preu públic a abonar pels alumnes,  per la prestació del servei d’escola bressol, segons text que consta a l’expedient:

Quota escolaritat (11 mensualitats): 164 euros/mes.
Servei de menjador: 155,17 euros/mes.
Preu menú esporàdic : 10,38 euros.
Servei acollida: 54,63 euros/mes.
Servei acollida esporàdic: 3,29 euros.
Servei post escolar: 54,63 euros/mes.
Servei post escolar esporàdic: 3,29 euros.

 3.- Exposar al públic aquest acord, mitjançant el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament i publicació en el Butlletí Oficial de la Província, per un termini de trenta dies, comptats a partir de l’endemà de la publicació del corresponent anunci al BOP, de conformitat amb l’establert a l’article 17 del Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. En aquest termini els interessats podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut el període indicat sense haver-se’n formulat cap, l’acord adoptat restarà aprovat definitivament i es procedirà a  practicar les publicacions corresponents.“

Tal i com indica l’Acord es poden presentar al·legacions davant de l’Ajuntament en un termini de trenta dies, que a comptar des de la data de publicació finalitzen el proper 4 de novembre.

Si no estàs d’acord amb les noves quotes demana al govern municipal que rectifiqui!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada