dimarts, 18 d’octubre del 2011

LA HISENDA MUNICIPAL DE TIANA (2)


GESTIÓ DEL GOVERN PRESIDIT PER GENT 2007-2011

Tot el mandat passat ha estat condicionat pel deute, el dèficit anterior i òbviament per la dràstica i sobtada reducció d’ingressos a partir del 2008 fins avui. La nova situació no ha estat fàcil de gestionar tenint en compte l’objectiu irrenunciable de Gent de no retallar res que afecti substancialment ni a serveis socials ni a educació.

Les accions realitzades han estat les següents: 

1. Reducció de costos: Es va fer front a la reducció dels ingressos provinents de la construcció (van passar d’1 milió d ‘euros l’any 2006 a només 100.000€ l’any 2009) i a la disminució de les aportacions del govern de l’Estat  que eren el 20% dels ingressos de Tiana l’any 2007 i van passar a ser el 14.6% l’any 2010. També es va fer front a les noves despeses dels nous serveis reduint despeses prescindibles sense afectar significativament ni a serveis socials ni a educació. Les reduccions de pressupost es van centrar en hores extres, amortitzacions de places de personal, festivals, dietes, comunicació, protocol....

2.  Contenció preus públics i impostos: Reducció de l’IBI per apaivagar la pujada anual de la base cadastral que marca la llei. En concret es va reduir el tipus de l’ impost en 21 punts. Es van congelar els preus públics i les taxes que afectaven a serveis bàsics com les escoles  municipals o de lleure familiar com la piscina  d’estiu.

1.  Posar en marxa nous serveis: Tot i la crisi en el mandat varem posar en marxa l’Escola Bressol Municipal i el pavelló, creats anteriorment pel govern del PSC, i l’Escola Municipal de Música i Dansa creada en el nou mandat. Es van ampliar els programes de serveis socials i de suport educatiu als centres escolars.

2.  Garantir la liquidesa suficient de tresoreria: L’excel·lent gestió de l’interventor municipal  va aconseguir pòlisses de crèdit per tenir sempre  liquidesa  de tresoreria cosa que ens va permetre trampejar el fortíssim cop de la crisis fent front a totes les despeses bàsiques  municipals i  també pagar els proveïdors tot i que  a voltes amb uns terminis llargs  obligats per les circumstàncies abans  esmentades.  

3.    El resultat econòmic 2007-2011:

a.   Estalvi de   589.568€ en l’amortització del deute del pavelló.

b. Reducció del deute  de 7.300.000€  per inversions que hi havia l’any 2007 a  6.409.295€ el juny de 2011. Aquest deute pendent prové en el 90% de les inversions de l’anterior govern del PSC. En acabar el mandat en  el juny del 2011 aquest deute suposava el 76.5% del pressupost ordinari, xifra que es situa nomes en 1.5 punts per sobre del límit establert pel govern de l’Estat arran de la crisi (75%).

c.  Tot i les mesures d’estalvi aplicades pel govern de Gent, la reducció d’ingressos, els pagaments a satisfer explicats anteriorment i l’augment de l’IVA un 2% (que no es poc) va provocar que els dos primers anys de la crisi es generés un dèficit . Fruit del control exhaustiu i del Pla de Sanejament aplicat ha permès tancar el 2010 amb un superàvit de 120.000€  i situar el dèficit actual en 700.000€. 

En dades globals el juny de l’any 2007 l’Ajuntament tenia un passiu de 8.060.000€  i al juny de 2011 és de  7.750.000€. El govern presidit per GENT no solament no ha empitjorat la situació  sinó que l’ha millorada lleugerament malgrat l’enorme crisi d’ingressos i l’increment de costos dels nous serveis, de la factura elèctrica i de l’IVA. La situació actual  de la hisenda local és assumible

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada