dimecres, 12 de desembre del 2012

RESUM DE LES AL.LEGACIONS A L'ESTABLIMENT DE LA TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES (ORDENANÇA FISCAL NÚM. 28)

AL.LEGACIONS PRESENTADES PER GENT PEL PROGRÉS DE TIANA A L'ESTABLIMENT DE LA TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES, ORDENANÇA FISCAL NÚM 28 (PLE DE 23 D'OCTUBRE DE 2012)

Primera.- Manca de justificació econòmica de la proposta de Modificació de l’Ordenança de l’IBI.- El nou tipus i l’establiment de la Taxa per recollida de residus domiciliaris suposen un increment de recaptació no justificat i contrari al principi de progressivitat fiscal.

Segona.- Sobre l’establiment de la Taxa de recollida de residus domiciliaris.- L’estudi realitzat per implantar un sistema de pagament per generació a Tiana tant pels residus domiciliaris com pels de els activitats econòmiques.- Manca de constància d’aquest estudi en l’expedient i de qualsevol referència a la recollida de residus comercials.- Manca de procés polític i ciutadà per l’establiment de la taxa.

Tercera.- Sobre el model de taxa domiciliaria aprovada provisionalment.- Manca de compliment dels principis de protecció ambiental, de justícia tributaria i d’igualtat.- Nul·litat de l’Ordenança.-

Quarta.- La discriminació dels usuaris de la recollida domiciliaria en relació als usuaris del servei de recollida de residus comercials.- Nul·litat de la taxa.

Cinquena.- Procedència de deixar sense efecte l’aprovació provisional de l’Ordenança fiscal núm. 28 i iniciar un procediment participatiu per definir el model de taxa d’acord amb el principi de qui contamina paga.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada