dimarts, 1 de novembre de 2011

EL GOVERN APROVA PROVISIONALMENT LES ORDENANCES FISCALS PEL 2012 AMB EL VOT DEL PP


El Govern admet que les noves Ordenances obligaran a fer més retallades, però marca com a únic objectiu no incrementar la pressió fiscal
Gent vota en contra reclamant que la fiscalitat garanteixi la suficiència econòmica de l’Ajuntament i sigui més justa i equitativa, doncs la proposta municipal afavoreix a les rendes altes
Gent proposa crear una Comissió per afrontar seriosament i en profunditat el debat sobre la fiscalitat municipal amb l’objectiu de fer-la més progressiva (ajustada a la renda)
Dimarts 25 d’octubre es va celebrar el Ple extraordinari d’aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals.
La proposta consisteix, bàsicament, en baixar dos punts el tipus de l’IBI, amb resultat de que la recaptació de l’Impost sobre béns immobles (que significa el 37 % dels ingressos municipals) pujarà aproximadament un 4 %. No consten dades de la repercussió mitja en les quotes dels contribuents.
D’altres ingressos es pugen un 3 %, i de manera un tant arbitrària per manca de justificació es puja la taxa de guals un 10 % i el preu de retirada de vehicles un 40 %.
La proposta del govern va tirar endavant gràcies als vots dels grups municipals de PSC, ERC i PP (7 vots). CiU i Gent, que tot just van conèixer la proposta el dijous anterior, van votar en contra (6 vots).
I.- En primer lloc, des de Gent hem de denunciar la manca de justificació econòmica de la proposta. Es desconeix el resultat econòmic de l’aplicació de les Ordenances (quins ingressos es preveuen), com afecten a la població (estudi per trams), i si cobreixen les despeses previstes per l’any vinent.
Segons se’ns va afirmar en el Ple per part del Govern, els ingressos previstos no cobriran la disminució de les aportacions de l’Estat i la Generalitat, i per tant, s’han de preveure noves retallades (com ja va demostrar l’augment del 26 % en els preus públics de l’escola bressol).
Per això, Gent no comparteix un model d’Ordenances que es basa en haver de fer retallades substancials en serveis municipals, més enllà de les necessàries mesures d’ajustament i austeritat. Des de Gent proposem que a l’hora de determinar els ingressos es tingui en compte i garanteixi la suficiència per afrontar les despeses imprescindibles per mantenir els serveis municipals.
II.- En segon lloc, la proposta no respon als principis d’equitat i progressivitat fiscal. És a dir, que es moduli la pressió fiscal segons la renda de cadascú. Al reduir-se el tipus de l’IBI de manera general les rendes altes es veuen més beneficiades ja que, per una banda, veuen rebaixada la pressió fiscal, i per altra no resulten afectades per les retallades.
Des de Gent proposem que s’introdueixin fórmules de bonificació (via subvenció) en l’IBI, i d’altres impostos i serveis, per aquelles persones en situacions econòmiques difícils (aturats, pensionistes, etc..).
A més, entenem que resulta del tot injust que es prevegin retallades i es segueixi prestant de manera gratuïta el servei de recollida de residus a les activitats econòmiques. Per això, abans d’aplicar qualsevol retallada cal aplicar el preu públic per la recollida de residus comercials com obliga la Llei.
En definitiva, que la pressió fiscal es distribueixi d’una manera més equitativa i d’acord amb la capacitat econòmica.
III.- Per últim, entenem que un debat seriós i en profunditat sobre la fiscalitat és un deure pendent en el municipi. És hora de valorar amb rigor i responsabilitat si la fiscalitat que tenim és suficient per prestar els serveis en les degudes condicions, si és prou equitativa i prou transparent per a que els ciutadans participin d’acord amb la seva capacitat i sàpiguen pels serveis que tributen i el seu cost.
Per exemple, hem de recordar que a Tiana no existeix una taxa pel servei de recollida de residus. Alguns al·leguen que fa temps es va decidir incloure el cost de la recollida en l’IBI.
Ara bé, en els darrers anys s’ha anat baixant el tipus de l’IBI fins a fer que a Tiana el tipus de l’IBI sigui un dels més baixos de l’entorn. I en els altres municipis, a part de l’IBI, cobren una taxa de recollida de residus.
Aquesta taxa serveix per a que el ciutadà sigui conscient del cost del servei, i fins i tot, es pot regular de tal manera que pagui menys qui millor seleccioni i menys residus produeixi ja que el cost del servei serà menor (el cost actual mig per llar s’aproxima als 90 € anuals).
Per això, vam proposar la creació d’una Comissió de tots els grups municipals per avaluar la política fiscal municipal, amb l’objectiu de fer-la sostenible pel futur i més equitativa, introduint mecanismes de tarifació social, és a dir, que els ciutadans participin tenint en compte la seva capacitat econòmica.
A més, atenent que l’any 2012 venç el termini de la concessió pel servei de recollida de residus, i cal planificar i tornar a adjudicar el servei, és el moment per valorar i dimensionar els seus costos, i analitzar possibles formes de finançament.
IV.- Aquestes propostes no van ser preses en consideració pels grups que van recolzar les Ordenances Fiscals. S’obre ara un període per presentar al·legacions i reclamacions, en el qual el nostre grup reiterarà aquestes qüestions, entenent que la situació econòmica obliga a fer modificacions en el sistema fiscal municipal, i que aquestes han de tenir per objectiu una societat més justa i solidària.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada