divendres, 8 de novembre de 2013

PSC, ERC I PP S’UNEIXEN PER IMPEDIR REVISAR LES QUOTES DE L’ESCOLA BRESSOL A LES RENDES MÉS BAIXESEn el darrer Ple municipal celebrat el passat dimarts dia 5 de novembre del 2013 el grup municipal de Gent va presentar tres mocions (propostes d’acord) i una pregunta.

Dues mocions es van aprovar:

La Primera amb títol MOCIÓ DEL GRUP DE GPT RECLAMANT A LA GENERALITAT EL PAGAMENT DEL DEUTE AMB ELS ENS LOCALS I L’EXECUCIÓ DEL PUOSC 2013 va ser aprovada amb els vots de Gent, PSC, ERC i PP .
Amb les següents propostes d’acord:
“Primer.- Instar al Govern de la Generalitat a actuar amb lleialtat i respecte institucional i a liquidar la totalitat dels deutes reconeguts i no reconeguts amb el conjunt de les administracions locals (Ajuntaments, Diputacions, Consells Comarcals) així com els interessos que se’n deriven de l’ajornament d’aquests pagaments en el termini màxim de dos mesos.
Segon.-  Exigir al Govern de la Generalitat a dotar amb els recursos suficients per satisfer als Ajuntaments o consorcis afectats, la part corresponent al 2013 dels imports compromesos en els plans de millora de barris, àrees  urbanes i vil•les de Catalunya.
Tercer.- Exigir al Govern de la Generalita a complir amb els compromisos contrets amb el món local en relació a l’execució del PUOSC el 2013, i a no fer efectiu el seu ajornament al 2014.
Quart.- Instar al Govern de la Generalita a presentar abans de finalitzar el novembre del 2013 i el projecte de Llei de Finances Locals que desenvolupi el capítol 3 del Títol VI de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i que tingui com a eix rector un model de finançament incondicionat segons preveuen els principis estatutaris.
Cinquè.- Traslladar aquests acords al Departament de Governació i Relacions Institucionals, al Consell de Governs Locals de Catalunya, als grups parlaemtnaris del Parlament de Catalunya, així com a la Federació de Municipis de Catlaunya i a l’Associcació Catalana de Municipis.”

La segona amb títol MOCIÓ DEL GRUP DE GPT SOBRE EL SERVEI PÚBLIC D’AIGUA va ser aprovada per unanimitat.

Amb les següents propostes d’acord:

“1r. Exigir a l'Administració corresponent el compromís de no augmentar les tarifes del servei domiciliari d'aigua per l’any 2014.
2n. Desenvolupar un protocol d'actuació entre els serveis socials de l'Ajuntament i l'Administració corresponent per tal d'evitar els talls de subministrament d'aigua per raons econòmiques.
3r.  Iniciar els tràmits per modificar la normativa que regula el servei de subministrament d'aigua per tal de preveure en la mateixa que el silenci administratiu  tingui efectes negatius en cas de comunicació de proposta de tall de subministrament d’aigua  domiciliària per manca de pagament, de forma que en cap cas es pugui produir el tall de l’aigua en tant no es dicti resolució expressa per l’autoritat municipal competent, alhora que es prevegi que el Registre municipal o el servei que rebi en primera instància les peticions de tall de subministrament d’aigua domiciliària per raó d’impagament, n’ haurà de donar compte immediat als Serveis socials de l’ Ajuntament, per tal que puguin efectuar les gestions corresponents.
4t. Comprometre’s a promoure polítiques tarifàries que garanteixin l'accés mínim gratuït i universal. 
5è.  Instar al govern municipal a defensar aquests acords davant de l’òrgan administratiu competent.
. Instar a la Generalitat de Catalunya a no augmentar el cànon de l’aigua per l’any 2014. “


La tercera proposta amb títol MOCIÓ DEL GRUP DE GPT SOL·LICITANT COMPROMÍS DE REUNIÓ PER A REVISIÓ DE TARIFES DE L’ESCOLA BRESSOL es va rebutjar pel vot de qualitat de l’Alcaldessa, al resultar un empat en la votació: Gent i CiU 6 vots a favor, PSC, ERC i PP 6 vots en contra (degut a l’absència d’un regidor del grup del PSC).

Aquesta moció va ser presentada en data 29 d’octubre de 2013 pel nostre grup un cop vam rebre les dades de matriculació pel present curs, on es constata una diferència molt alta entre els ingressos de les famílies usuàries que no es trasllada propocionalment en les tarifes, atès que entre la tarifa més alta i la més baixa hi ha una diferència de trenta euros al mes (181 a 214), quan els ingressos familiars fins i tot es dupliquen.
El nostre grup va votar en contra d’aquestes tarifes en el Ple de setembre, reclamant dades per fer una proposta amb major progressivitat, un cop rebudes  i va cercar el consens amb els grups municipals. Malgrat a l’inici del debat el PP va afirmar que votaria a favor, finalment va votar en contra, facilitant que el vot de l’Alcaldessa tombés la proposta.
La proposta d’acord deia el següent:

“En el Ple municipal de data 10 de setembre de 2013 es van aprovar provisionalment els preus per al curs 2013-2014 del servei de l’escola bressol municipal.
Un cop conegudes les dades de les famílies usuàries en relació a les tarifes segons tram de renda, es considera necessari valorar l’aplicació d’aquestes tarifes amb l’objectiu de millorar la progressivitat de les tarifes d’acord a la capacitat econòmica de les famílies.
Per tot això, es sotmet a consideració del Ple municipal l’adopció del següent el següent Acord:

Únic.- Els grups municipals es comprometen a celebrar el mes de novembre d’enguany una reunió per analitzar l’aplicació de les tarifes aprovades pel curs 2013-2014 i valorar les mesures oportunes per millorar la progressivitat de les tarifes, en especial, la reducció de les tarifes pel curs 2013-2014 a les famílies amb rendes més baixes.
Tiana, 29 d’octubre de 2013.”


I en relació a la pregunta SOBRE EL  CONCURS DE TEATRE I ACTIVITATS CULTURALS TARDOR DEL 2013 les respostes van evidenciar ...

Que del que deien als respectius programes electorals els dos grups del govern, en relació a la recuperació del Concurs de Teatre Vila de Tiana, així com la revista Camí del Mig, el Concurs de Contes i Il·lustració Lola Anglada, el concurs Dona i Paraula, el de Pintura Ràpida, el ralli fotogràfic o un festival musical de referència internacional, no hi ha de moment res. Tampoc d’altres suggeridores propostes. És cert tanmateix, ho va dir l’alcaldessa, que ara hi ha el Tiana Negra. Però no estava al programa. 

Que hi ha activitat cultural a Tiana. De la regidoria de cultura és clar (seria preocupant que cultura no programés), de la biblioteca pública que ho fa des de fa anys o el cicle de teatre familiar Bambolines. I la programació d’altres àrees com la d’igualtat en relació al dia internacional per a l’eliminació de la violència vers les dones. I sobre tot per l’activitat de les entitats i associacions del poble.

Que l’òrgan de participació ciutadana en l’àmbit cultural, el Consell municipal de Cultura, ha estat devaluat i desactivat els darrers dos anys. El govern prefereix, i no ho amaga, trobades de despatx i contactes d’àmbit més reduït a un fòrum (presencial o a través de les xarxes) d’intercanvi d’informació i de codecisió obert a tothom, on tothom pugui intervenir, debatre i conèixer de primera les propostes del tots els altres agents actius que dinamitzen la cultura a Tiana  .

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada